MARKETINGOVÉ ZKRATKY

4P - marketingový mix

Zkratka 4P jsou čtyři složky marketingového mixu.

Product (produkt) ve smyslu výrobku, služby atd.

Price (cena) ve smyslu nákladů kupujícího. Cena zahrnuje slevy, termín platby, splátky, ale i náklady na servis a údržbu.

Place (místo) popisuje, kde a jak je produkt nebo služba prodáván.

Promotion (propagace) znamená komunikace od PR přes reklamu. Prostě, jak se o produktu spotřebitel dozví.

5P

Je zkratka pro 5 složek marketingového mixu. Kromě 4P se přidává ještě páté P jako People (lidé). Je to tzv. přidaná hodnota, kterou lidé dostanou. (představme si třeba know-now).

7P

Je zkratka pro 7 položek marketingového mixu. Kromě 5P se přidává ještě šesté P Process (procesy), což je podrobnější zaměření na to, jak je služba poskytována a sedmé P Physical enviroment (materiální prostředí), kterého pomáhá ke zhmotnění služby.

A/B testování 

Metoda, která se používá při zvýšení konverzního poměru daného projektu prostřednictvím multivariantního testování.

Affiliate marketing

Provizní systém, který funguje na provázanosti webových stránek daného prodejce služby či produktu se stránkami, které je doporučují.

ATL – about the line (Nadlinková komunikace)

Nadlinková komunikace je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor). V současnosti se rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí.

Bod zvratu

Neboli bod zlomu, kdy se celkové náklady vyrovnají s celkovými výnosy.

B2B

Obchodní vztah mezi velkoobchodními partnery. 

B2C

Obchodní vztah mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem.

B2G

Obchodní vztah mezi soukromým a státním sektorem.

BTL - Below the Line (Podlinková komunikace)

Podlinková komunikace je označení pro nemasové formy komunikace. Charakterizuje je přesnější zacílení cílové skupiny (přímý marketing, reklama v místě prodeje (POS), sales promotion, sampling atd). V současnosti se rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí.

Billboard

Nejčastější médium outdoorové reklamy. Název vznikl z anglického billing board - plakátovací plocha). Jeho rozměr je 5,1 x 2,4 metrů.

Bigboard

Patří mezi outdoorové reklamy a jeho reklamní plocha je 9,6 x 3,6m. V ČR známe ještě pojem double bigboard – znamená to 2 bigboardy nad sebou.

C2C

Obchodní vztah mezi dvěma koncovými spotřebiteli. Například Bazos.cz, Sbazar.cz atd.

City-light vitrína (CLV)

Nosič outdoorové reklamy o rozměru 118,5 x 175 cm a jsou osvětleny klasickými trubicemi či LED osvětlením. Umístění CLV je v zastávkách MHD či se jedná o samostatné CLV panely. CLV jsou umístěny zejména v centrech velkých měst.

CMYK

Barevný model, ze kterého se míchají barvy: Cyan, Magenta, Yellow, blacK (azurová, fialová, žlutá a černá). Pro velkosériový tisk je však výhodnější používat podobný systém CMYK, kde se každá možná barva skládá z již čtyř základních barev (azurové, fialové, žluté a černé).

CPC (Cost per Click)

Cena za proklik v PPC kampaních. Je to cena, kterou uživatel zaplatí, když někdo klikne na jeho reklamu.

CPA (Cost per Action)

Oproti CPC jde o cenu za akci nebo za získanou konverzi.

CPM (Cost per Mille)

Cena za tisíc zobrazení dané reklamy v modelu PPC.

Direct marketing

Direct marketing neboli přímý marketing je obecný název pro marketingovou komunikaci spočívající v přímém kontaktu mezi zadavatelem a adresátem. Direct marketing může být přímý (tzn. že používáme databázi klientů a direct marketing cílíme přesněji) nebo nejvíce používaný, tzv. nepřímý a to jsou reklamní letáky v poštovních schránkách.

DPI

Zkratka Dots Per Inch – znamená počet (obrazových) bodů na palec, jinými slovy hustotu nebo jemnost rozlišení obrazu. DPI nejvíce používají ve svém vyjádření pracovníci grafického oddělení či fotografové. Čím větší DPI, tím větší kvalita. Pro tiskové materiály se nejvíce používá rozlišení 300 dpi, pro monitory atd. se nejvíce používá rozlišení 72 dpi. Špičkové technologie zvládnou vytisknout materiály až v rozlišení 2400dpi.

EVENT MARKETING

Event marketing se využívá především na prohloubení vztahů mezi obchodními partnery. Mezi eventové akce patří firemní večírky, sportovní akce či teambuildingy. Cílem event marketingu je pobavit nevšedním zážitkem všechny zúčastněné .

GIF

Gif, tedy Graphics Interchange Format, je grafický formát, který se používá zejména pro malé animace a krátká videa s nízkým rozlišením. Tyto gify se používají v online prostředí.

HASHTAG #

Je to znak #, který se používá v online prostředí a usnadňuje uživatelům nalézt zprávy s daným tématem či obsahem. Příklad uveřejnění. #BARTH a následně vyhledávače naleznou všechen obsah, který tento výraz používá. Nejvíce se hashtag používá na sociálních sítích.

INDOOR

Pojem označující reklamní nosiče, které jsou umísťovány uvnitř budov (v obchodních centrech, MHD, nádražích a v jiných veřejných prostorách). Jde jak o formáty, které se používají ve venkovní reklamě (City-light vitríny, plakáty v rámečcích), tak o formáty speciální (např. podlahová grafika, reklama na nákupních vozících, reklama na regálech, reklamní obrazovky v čekárnách u lékařů).

Klíčová slova

Jedná se o velmi důležitý nástroj v online marketingu. Pomocí klíčových slov se vyhledávají pomocí Google či jiných vyhledávačů daná klíčová slova, které jsou spojena s produktem, značkou, webem atd.

Logo

Je to značka, symbol brand firmy nebo produktu sloužící pro jednoznačnou identifikaci. S logem je velmi spojený grafický manuál firmy, ve kterém se uvádí všechny náležitosti o použití loga, barevnost, zakázaného použití, ochranného pásma okolo loga. Dále v manuálu naleznete nejpoužívanější použití loga: merkantilie, polepy vozidel atd.

Marketing

Marketing - někdy psáno také marketink; z angl. market – „trh“ a koncovky -ing, vyjadřující zpravidla děj nebo akci)je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí či dalších organizací; na základě zjištěných skutečností pak tyto organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. Marketing prostupuje všemi činnostmi firmy: od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu a skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu. Marketingem se odborně zabývají marketéři.

Marketingový mix

Marketingový mix je souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů. V marketingové mixu se používá spojení více odvětví marketingu jako je spojení outdooru, TV spotů, onlinu, eventu atd.

Microsite

Microsite neboli www stránka zpravidla věnovaná jednomu produktu či službě. Na této stránce objeví uživatelé, kteří klikli na některý reklamní prvek (banner apod.) dané reklamní sdělení.

Newsletter

Jedná se o formu komunikace s obchodními partnery a může být v tištěné formu či elektronické, která je více používaná. V newsletteru prezentujeme zajímavý obsah (tzn. novinky, akční nabídky). Pokud posíláme elektrický newsletter je nutné mít souhlas příjemce.

OOH

Forma reklamy, které působí mimo domov cílové skupiny. Široký pojem, zahrnující outdoorovou (venkovní) i indoorovou (vnitřní) reklamu.

OUTDOOR

Mezi základní outdoor patří fForma komerční komunikace umísťovaná na venkovní nosiče (billboardy, bigboardy, megaboardy, City-light vitríny apod.). Patří do tradičních médií, využívaných v media mixu. Někdy též označovaná jako OOH (out-of-home). V širším pojetí se do outdoorové komunikace dlouho zahrnovala i komunikace uvnitř budov (indoor).

Parciální lak

Výraz z oblasti technologie tisku. Lak, který je nanášen jen na část tiskoviny. Lakovaná plocha vytváří lesklý povrch, který zvýrazní danou grafiku. Používá se nejvíce ve spojení s matným laminem dané tiskoviny.

POS / POP

POS – Point OSale / POP – Point OPurchase označuje místo prodeje, místo nákupu, někdy přeneseně aktivity nebo materiály používané pro komunikaci v místě prodeje. Komunikují cenu, působí na místě prodeje, podporují produkt i jeho komunikaci.

PPC – Pay per Click

Jeden ze způsobů placení za reklamu na internetu. Placení je za proklik na danou stránku či microsite. Zadavatelovi reklamy se zobrazují zdarma a platí až v případě, že na ně uživatel internetu klikne.

PPC platební systém se nejhojněji využívají v Search Engine Marketingu, kde se „PPC inzeráty“ zobrazují (většinou) na pravé straně vedle klasických výsledků vyhledávání.

Mezi nejvyužívanější PPC systémy v ČR patří:

  • Ads – PPC systém vyhledávače Google
  • Sklik – PPC systém portálu Seznam
  • Etarget – PPC systém běžící na více jak 280 serverech českého internetu
  • AdFox – PPC systém portálu Centrum

Nicméně, aby situace nebyla příliš jednoduchá, některé PPC systémy mohou zobrazit nejen text, ale i bannery, video či miniaplikace (tzv. gadgets). A aby toho nebylo málo, např. v Googlu je možné v některých případech platit nikoliv za proklik (PPC), ale i za tisíc zobrazení (CPT) nebo za lead (CPL). Jakákoliv snaha o přehledné kategorizování se tak mírně komplikuje.

PPC platební model se vyskytuje hojně v tzv. výkonnostním marketingu.

PR - Public Relations

PR je soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii. Jedná se tedy o komunikaci zajišťující dobré vztahy s externími partnery firmy.

Reklamní agentura

Reklamní agentura je firma, která se zabývá reklamními aktivitami, které pomohou se zadavateli více zviditelnit. Reklama může být zaměřena na firmu či produkt, který firma produkuje. Reklamní agentura je buď zaměřená na jeden daný produkt či na trhu jsou reklamní agentury, které poskytují svým zadavatelům fullservisové reklamní služby a nabízí portfolio od grafiky, online, firemní polepy či textil, výrobu světelných log, tiskové, rozhlasové či TV inzerce, eventy či PR atd.

RGB

Z fyzikálního hledika se každá barva dá složit ze tří základních barev – červené, zelené a modré (Red, Green, Blue = RGB). Toho využívají jak televizní obrazovky, LCD displeje, ale i tiskárny – jak počítačové, tak ty velké, kde se tisknou magazíny, noviny..

Remarketing

Remarketing je metoda cílení internetové reklamy vyvinutá společností Google. Její princip spočívá v možnosti cílení na uživatele, kteří již někdy v minulosti navštívili zadavatelův web (a nic nekoupili). Jedná se tedy o jakési „připomínací kampaně na daný produkt či službu“.

Příklad: Potencionální zákazník navštíví e-shop, konkrétně jeho sekci telefon. Nic nekoupí. Nicméně zadavatel reklamy měl v dané sekci měřící kód pro remarketing, aby následně mohl cílit na tohoto potencionálního zákazníka všude po internetu přes obsahové sítě Googlu, např. nové slevy nebo jiné akce.

Sampling

Distribuce zkušebních vzorků produktů. V médích často znamená příbal vzorečků k časopisům.

Shelf stopper

Forma (formát) in-store reklamy, v místě prodeje a patří do sekce POS/POP. Jedná se o reklamní sdělení, které je umístěno svisle na regálech, kolmo do uličky. Na Shelf stoperech je zpravidla komunikováno, že zde se nachází daný produkt a vyrábí se zejména z plastu či kartonového papíru.

SIGNMAKING - polepy

První část složeniny je sign což dle anglicko-českého slovníku znamená podpis, znak, odznak, firma, ale v tomto případě spíše cedule. Druhá část je tvořena slovesným podstatným jménem making, tedy dělání, tvoření, výroba. Výraz firma se dříve používal spíše pro označení firmy formou štítů, desek atd. Nyní se nejvíce používá signmaking pro reklamní polepy firemních vozidel a to jak osobních, užitkových či nákladních.

SWOT analýza

SWOT analýza je metoda analýzy používána hlavně v marketingu, jež umožnuje zhodnotit silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a ohrožení (Threats) spojené s určitým produktem, značkou, typem podnikání či firmou obecně. Silné stránky jsou velmi důležité při stavění strategie jako konkurenční výhoda a na tyto silné stránky je poté vhodně zaměřit i danou reklamní kampaň.

URL

Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdrojů) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. Známější je pod názvem „odkaz“ (začíná parametrem www. nebo http:// či zabezpečené stránky https://).

Widgets

Widgets jsou speciální programy (mini-aplikace) přímo stvořené proto, aby si je lidé mohli vkládat do svých vlastních stránek, blogů, iGooglu atd.

Wobbler

Forma in-store reklamy, v místě prodeje. Termín pochází z anglického slovesa wobble (houpat se). Jedná se o malý formát (obvykle obdélník) z plastu, tvrdého papíru či kartonu, který vyčnívá z regálu a je umístěn na plastové či kovové tyčince. Díky proudění vzduchu v obchodě se hýbe, a tím přitahuje pozornost. Nejčastěji se používá u regálů a umísťuje se v úrovní očí.

YouTube

YouTube je velkým fenoménem současného internetu. Jedná se o internetový komunitní videoportál, založený roku 2005 třemi bývalými zaměstnanci PayPal. V současnosti se jedná o největší světový systém pro sdílení video souborů na internetu. V listopadu 2006 byl zakoupen Googlem za neuvěřitelných 1,65 miliardy dolarů.

Princip serveru je, že každý se může zdarma zaregistrovat a sdílet svá videa s ostatními uživateli. YouTube stojí za zrodem mnoha internetových hvězd – uživatelů, jejichž filmy zhlédlo obrovské množství lidí (často přes milion). Trendem je tzv. vloggerství neboli youtubering. Největším problémem YouTube je časté porušování autorských práv.

INSPIRUJTE SE NAŠIMI ZÁKAZNÍKY

Jak zviditelnit e-shop?

Jak zviditelnit e-shop?

16.9.2021

Chcete navýšit tržby z vašeho e-shopu a ušetřit si náklady? Přečtěte si 10 ověřených způsobů, jak toho dosáhnout. 

Marek Ztracený

Marek Ztracený

16.7.2021

Dlouholetá spolupráce s naším ambasadorem Markem Ztraceným. Podívejte se, co všechno pro něho děláme.

PSN

PSN

17.6.2021

Pražská správa nemovitostí je český leader ve správě budov, obchodních center, komerčních prostor apod. Pro PSN jsme partnerem pro tiskoviny, výrobu reklamních bannerů, tisk plakátů na reklamní plochy, pronájem reklamních ploch a reklamní polepy.

AUTONEUM

AUTONEUM

31.5.2021

Společnost Autoneum je mezinárodně působící švýcarský automobilový dodavatel.

EUROLOGIS CENTER

EUROLOGIS CENTER

27.5.2021

Firma EUROLOGIS center nás oslovila s požadavkem na tvorbu nového brandu jejich společnosti.

Motúčko

Motúčko

4.5.2021

Motúčko je elektricky poháněné zahradní kolečko, které vyrábí česká firma Isolit–Bravo s r.o.

CANDY

CANDY

14.4.2021

Krmivo na míru podle vlastního výběru. 

MAGIC ENGLISH

MAGIC ENGLISH

23.3.2021

Spolupráce s firmou MAGIC ENGLISH je rozsáhlá a trvá již několik let. Podívejte se na vybrané reference.

DAKO-CZ

DAKO-CZ

15.3.2021

Náš významný klient DAKO-CZ se na nás obrátil s realizací vánočních dárků pro svoje zaměstnance.

DITON

DITON

4.3.2021

DITON je významným hráčem na trhu v oblasti betonových výrobků.

Roušky na zakázku

Roušky na zakázku

7.2.2021

Nechte si vyrobit roušky na zakázku s vlastním designem nebo logem.

SVTECH

SVTECH

4.1.2021

Spolupráce s firmou SVTECH je rozsáhlá a trvá již několik let. Podívejte se na vybrané reference.

HC DYNAMO PARDUBICE

HC DYNAMO PARDUBICE

30.11.2020

Dlouholetá spolupráce s hokejovým klubem HC Dynamo Pardubice. Podívejte se, co všechno pro ně děláme.

MyDr.Dog

MyDr.Dog

30.10.2020

Nová značka MyDr.Dog s prémiovými krmivy na trhu. Podívejte se, co všechno pro ně děláme.

Pardubický MAJÁLES

Pardubický MAJÁLES

24.8.2020

Naše reklamní agentura pro tento hudební podnik zajišťuje rozsáhlou marketingovou podporu od grafických návrhů až po jejich realizaci.

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

17.8.2020

Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Pardubice. Podívejte se, co všechno pro ni děláme.

Harley-Davidson

Harley-Davidson

10.8.2020

Dlouhodobá spolupráce se společností Harley-Davidson. Podívejte se, co všechno pro ně děláme.

TELEFLEX

TELEFLEX

5.8.2020

Dlouhodobá spolupráce se společností TELEFLEX. Podívejte se, co všechno pro ně děláme.

PARDUBICKÝ PIVOVAR

PARDUBICKÝ PIVOVAR

14.7.2020

Dlouhodobá spolupráce s Pardubickým pivovarem. Podívejte se, co všechno pro něj děláme.

FOXCONN

FOXCONN

10.7.2020

Dlouhodobá spolupráce se společností FOXCONN. Podívejte se, co všechno pro ně děláme.

ELMET spol. s. r. o.

ELMET spol. s. r. o.

23.6.2020

Dlouhodobá spolupráce se společností ELMET spol. s. r. o. Podívejte se, co všechno pro ně děláme.

VŠECHNY REFERENCE

MÁTE ZÁJEM? KONTAKTUJTE NÁS