MARKETINGOVÉ ZKRATKY

4P - marketingový mix

Zkratka 4P jsou čtyři složky marketingového mixu.

Product (produkt) ve smyslu výrobku, služby atd.

Price (cena) ve smyslu nákladů kupujícího. Cena zahrnuje slevy, termín platby, splátky, ale i náklady na servis a údržbu.

Place (místo) popisuje, kde a jak je produkt nebo služba prodáván.

Promotion (propagace) znamená komunikace od PR přes reklamu. Prostě, jak se o produktu spotřebitel dozví.

5P

Je zkratka pro 5 složek marketingového mixu. Kromě 4P se přidává ještě páté P jako People (lidé). Je to tzv. přidaná hodnota, kterou lidé dostanou. (představme si třeba know-now).

7P

Je zkratka pro 7 položek marketingového mixu. Kromě 5P se přidává ještě šesté P Process (procesy), což je podrobnější zaměření na to, jak je služba poskytována a sedmé P Physical enviroment (materiální prostředí), kterého pomáhá ke zhmotnění služby.

A/B testování 

Metoda, která se používá při zvýšení konverzního poměru daného projektu prostřednictvím multivariantního testování.

Affiliate marketing

Provizní systém, který funguje na provázanosti webových stránek daného prodejce služby či produktu se stránkami, které je doporučují.

ATL – about the line (Nadlinková komunikace)

Nadlinková komunikace je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor). V současnosti se rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí.

Bod zvratu

Neboli bod zlomu, kdy se celkové náklady vyrovnají s celkovými výnosy.

B2B

Obchodní vztah mezi velkoobchodními partnery. 

B2C

Obchodní vztah mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem.

B2G

Obchodní vztah mezi soukromým a státním sektorem.

BTL - Below the Line (Podlinková komunikace)

Podlinková komunikace je označení pro nemasové formy komunikace. Charakterizuje je přesnější zacílení cílové skupiny (přímý marketing, reklama v místě prodeje (POS), sales promotion, sampling atd). V současnosti se rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí.

Billboard

Nejčastější médium outdoorové reklamy. Název vznikl z anglického billing board - plakátovací plocha). Jeho rozměr je 5,1 x 2,4 metrů.

Bigboard

Patří mezi outdoorové reklamy a jeho reklamní plocha je 9,6 x 3,6m. V ČR známe ještě pojem double bigboard – znamená to 2 bigboardy nad sebou.

C2C

Obchodní vztah mezi dvěma koncovými spotřebiteli. Například Bazos.cz, Sbazar.cz atd.

City-light vitrína (CLV)

Nosič outdoorové reklamy o rozměru 118,5 x 175 cm a jsou osvětleny klasickými trubicemi či LED osvětlením. Umístění CLV je v zastávkách MHD či se jedná o samostatné CLV panely. CLV jsou umístěny zejména v centrech velkých měst.

CMYK

Barevný model, ze kterého se míchají barvy: Cyan, Magenta, Yellow, blacK (azurová, fialová, žlutá a černá). Pro velkosériový tisk je však výhodnější používat podobný systém CMYK, kde se každá možná barva skládá z již čtyř základních barev (azurové, fialové, žluté a černé).

CPC (Cost per Click)

Cena za proklik v PPC kampaních. Je to cena, kterou uživatel zaplatí, když někdo klikne na jeho reklamu.

CPA (Cost per Action)

Oproti CPC jde o cenu za akci nebo za získanou konverzi.

CPM (Cost per Mille)

Cena za tisíc zobrazení dané reklamy v modelu PPC.

Direct marketing

Direct marketing neboli přímý marketing je obecný název pro marketingovou komunikaci spočívající v přímém kontaktu mezi zadavatelem a adresátem. Direct marketing může být přímý (tzn. že používáme databázi klientů a direct marketing cílíme přesněji) nebo nejvíce používaný, tzv. nepřímý a to jsou reklamní letáky v poštovních schránkách.

DPI

Zkratka Dots Per Inch – znamená počet (obrazových) bodů na palec, jinými slovy hustotu nebo jemnost rozlišení obrazu. DPI nejvíce používají ve svém vyjádření pracovníci grafického oddělení či fotografové. Čím větší DPI, tím větší kvalita. Pro tiskové materiály se nejvíce používá rozlišení 300 dpi, pro monitory atd. se nejvíce používá rozlišení 72 dpi. Špičkové technologie zvládnou vytisknout materiály až v rozlišení 2400dpi.

EVENT MARKETING

Event marketing se využívá především na prohloubení vztahů mezi obchodními partnery. Mezi eventové akce patří firemní večírky, sportovní akce či teambuildingy. Cílem event marketingu je pobavit nevšedním zážitkem všechny zúčastněné .

GIF

Gif, tedy Graphics Interchange Format, je grafický formát, který se používá zejména pro malé animace a krátká videa s nízkým rozlišením. Tyto gify se používají v online prostředí.

HASHTAG #

Je to znak #, který se používá v online prostředí a usnadňuje uživatelům nalézt zprávy s daným tématem či obsahem. Příklad uveřejnění. #BARTH a následně vyhledávače naleznou všechen obsah, který tento výraz používá. Nejvíce se hashtag používá na sociálních sítích.

INDOOR

Pojem označující reklamní nosiče, které jsou umísťovány uvnitř budov (v obchodních centrech, MHD, nádražích a v jiných veřejných prostorách). Jde jak o formáty, které se používají ve venkovní reklamě (City-light vitríny, plakáty v rámečcích), tak o formáty speciální (např. podlahová grafika, reklama na nákupních vozících, reklama na regálech, reklamní obrazovky v čekárnách u lékařů).

Klíčová slova

Jedná se o velmi důležitý nástroj v online marketingu. Pomocí klíčových slov se vyhledávají pomocí Google či jiných vyhledávačů daná klíčová slova, které jsou spojena s produktem, značkou, webem atd.

Logo

Je to značka, symbol brand firmy nebo produktu sloužící pro jednoznačnou identifikaci. S logem je velmi spojený grafický manuál firmy, ve kterém se uvádí všechny náležitosti o použití loga, barevnost, zakázaného použití, ochranného pásma okolo loga. Dále v manuálu naleznete nejpoužívanější použití loga: merkantilie, polepy vozidel atd.

Marketing

Marketing - někdy psáno také marketink; z angl. market – „trh“ a koncovky -ing, vyjadřující zpravidla děj nebo akci)je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí či dalších organizací; na základě zjištěných skutečností pak tyto organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. Marketing prostupuje všemi činnostmi firmy: od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu a skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu. Marketingem se odborně zabývají marketéři.

Marketingový mix

Marketingový mix je souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů. V marketingové mixu se používá spojení více odvětví marketingu jako je spojení outdooru, TV spotů, onlinu, eventu atd.

Microsite

Microsite neboli www stránka zpravidla věnovaná jednomu produktu či službě. Na této stránce objeví uživatelé, kteří klikli na některý reklamní prvek (banner apod.) dané reklamní sdělení.

Newsletter

Jedná se o formu komunikace s obchodními partnery a může být v tištěné formu či elektronické, která je více používaná. V newsletteru prezentujeme zajímavý obsah (tzn. novinky, akční nabídky). Pokud posíláme elektrický newsletter je nutné mít souhlas příjemce.

OOH

Forma reklamy, které působí mimo domov cílové skupiny. Široký pojem, zahrnující outdoorovou (venkovní) i indoorovou (vnitřní) reklamu.

OUTDOOR

Mezi základní outdoor patří fForma komerční komunikace umísťovaná na venkovní nosiče (billboardy, bigboardy, megaboardy, City-light vitríny apod.). Patří do tradičních médií, využívaných v media mixu. Někdy též označovaná jako OOH (out-of-home). V širším pojetí se do outdoorové komunikace dlouho zahrnovala i komunikace uvnitř budov (indoor).

Parciální lak

Výraz z oblasti technologie tisku. Lak, který je nanášen jen na část tiskoviny. Lakovaná plocha vytváří lesklý povrch, který zvýrazní danou grafiku. Používá se nejvíce ve spojení s matným laminem dané tiskoviny.

POS / POP

POS – Point OSale / POP – Point OPurchase označuje místo prodeje, místo nákupu, někdy přeneseně aktivity nebo materiály používané pro komunikaci v místě prodeje. Komunikují cenu, působí na místě prodeje, podporují produkt i jeho komunikaci.

PPC – Pay per Click

Jeden ze způsobů placení za reklamu na internetu. Placení je za proklik na danou stránku či microsite. Zadavatelovi reklamy se zobrazují zdarma a platí až v případě, že na ně uživatel internetu klikne.

PPC platební systém se nejhojněji využívají v Search Engine Marketingu, kde se „PPC inzeráty“ zobrazují (většinou) na pravé straně vedle klasických výsledků vyhledávání.

Mezi nejvyužívanější PPC systémy v ČR patří:

  • Ads – PPC systém vyhledávače Google
  • Sklik – PPC systém portálu Seznam
  • Etarget – PPC systém běžící na více jak 280 serverech českého internetu
  • AdFox – PPC systém portálu Centrum

Nicméně, aby situace nebyla příliš jednoduchá, některé PPC systémy mohou zobrazit nejen text, ale i bannery, video či miniaplikace (tzv. gadgets). A aby toho nebylo málo, např. v Googlu je možné v některých případech platit nikoliv za proklik (PPC), ale i za tisíc zobrazení (CPT) nebo za lead (CPL). Jakákoliv snaha o přehledné kategorizování se tak mírně komplikuje.

PPC platební model se vyskytuje hojně v tzv. výkonnostním marketingu.

PR - Public Relations

PR je soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii. Jedná se tedy o komunikaci zajišťující dobré vztahy s externími partnery firmy.

Reklamní agentura

Reklamní agentura je firma, která se zabývá reklamními aktivitami, které pomohou se zadavateli více zviditelnit. Reklama může být zaměřena na firmu či produkt, který firma produkuje. Reklamní agentura je buď zaměřená na jeden daný produkt či na trhu jsou reklamní agentury, které poskytují svým zadavatelům fullservisové reklamní služby a nabízí portfolio od grafiky, online, firemní polepy či textil, výrobu světelných log, tiskové, rozhlasové či TV inzerce, eventy či PR atd.

RGB

Z fyzikálního hledika se každá barva dá složit ze tří základních barev – červené, zelené a modré (Red, Green, Blue = RGB). Toho využívají jak televizní obrazovky, LCD displeje, ale i tiskárny – jak počítačové, tak ty velké, kde se tisknou magazíny, noviny..

Remarketing

Remarketing je metoda cílení internetové reklamy vyvinutá společností Google. Její princip spočívá v možnosti cílení na uživatele, kteří již někdy v minulosti navštívili zadavatelův web (a nic nekoupili). Jedná se tedy o jakési „připomínací kampaně na daný produkt či službu“.

Příklad: Potencionální zákazník navštíví e-shop, konkrétně jeho sekci telefon. Nic nekoupí. Nicméně zadavatel reklamy měl v dané sekci měřící kód pro remarketing, aby následně mohl cílit na tohoto potencionálního zákazníka všude po internetu přes obsahové sítě Googlu, např. nové slevy nebo jiné akce.

Sampling

Distribuce zkušebních vzorků produktů. V médích často znamená příbal vzorečků k časopisům.

Shelf stopper

Forma (formát) in-store reklamy, v místě prodeje a patří do sekce POS/POP. Jedná se o reklamní sdělení, které je umístěno svisle na regálech, kolmo do uličky. Na Shelf stoperech je zpravidla komunikováno, že zde se nachází daný produkt a vyrábí se zejména z plastu či kartonového papíru.

SIGNMAKING - polepy

První část složeniny je sign což dle anglicko-českého slovníku znamená podpis, znak, odznak, firma, ale v tomto případě spíše cedule. Druhá část je tvořena slovesným podstatným jménem making, tedy dělání, tvoření, výroba. Výraz firma se dříve používal spíše pro označení firmy formou štítů, desek atd. Nyní se nejvíce používá signmaking pro reklamní polepy firemních vozidel a to jak osobních, užitkových či nákladních.

SWOT analýza

SWOT analýza je metoda analýzy používána hlavně v marketingu, jež umožnuje zhodnotit silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a ohrožení (Threats) spojené s určitým produktem, značkou, typem podnikání či firmou obecně. Silné stránky jsou velmi důležité při stavění strategie jako konkurenční výhoda a na tyto silné stránky je poté vhodně zaměřit i danou reklamní kampaň.

URL

Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdrojů) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. Známější je pod názvem „odkaz“ (začíná parametrem www. nebo http:// či zabezpečené stránky https://).

Widgets

Widgets jsou speciální programy (mini-aplikace) přímo stvořené proto, aby si je lidé mohli vkládat do svých vlastních stránek, blogů, iGooglu atd.

Wobbler

Forma in-store reklamy, v místě prodeje. Termín pochází z anglického slovesa wobble (houpat se). Jedná se o malý formát (obvykle obdélník) z plastu, tvrdého papíru či kartonu, který vyčnívá z regálu a je umístěn na plastové či kovové tyčince. Díky proudění vzduchu v obchodě se hýbe, a tím přitahuje pozornost. Nejčastěji se používá u regálů a umísťuje se v úrovní očí.

YouTube

YouTube je velkým fenoménem současného internetu. Jedná se o internetový komunitní videoportál, založený roku 2005 třemi bývalými zaměstnanci PayPal. V současnosti se jedná o největší světový systém pro sdílení video souborů na internetu. V listopadu 2006 byl zakoupen Googlem za neuvěřitelných 1,65 miliardy dolarů.

Princip serveru je, že každý se může zdarma zaregistrovat a sdílet svá videa s ostatními uživateli. YouTube stojí za zrodem mnoha internetových hvězd – uživatelů, jejichž filmy zhlédlo obrovské množství lidí (často přes milion). Trendem je tzv. vloggerství neboli youtubering. Největším problémem YouTube je časté porušování autorských práv.

INSPIRUJTE SE NAŠIMI ZÁKAZNÍKY

Čerstvý vzduch pro marketing 2VV

Čerstvý vzduch pro marketing 2VV

18.8.2023

Polepili jsme služební vozy a dodávky, umístili jsme reklamu na vůz MHD a zajistili billboardové plochy. Zdá se vám to málo? Tyto tři služby dokáží udělat hodně parády při náborové kampani.

Sumo, které vypadá skvěle a moderně

Sumo, které vypadá skvěle a moderně

14.8.2023

Se společností S U M O s.r.o. spolupracujeme tak trochu "jinak" než s většinou klientů. Nevyužívají našeho marketingového fullservisu, ale pouze produkce, ale i tak vznikají super projekty.

Pomohli jsme vyprodat celý sklad za dva měsíce

Pomohli jsme vyprodat celý sklad za dva měsíce

14.8.2023

Pro českou společnost TMK system, s.r.o. byly letošní dva měsíce neobyčejně úspěšné. Díky důmyslně navrženým PPC (Pay-Per-Click) kampaním (link ppc) na Googlu, Seznamu a Facebooku se nám podařilo vyprodat veškeré zásoby.

Když se oslavy nesou na pohodové notě

Když se oslavy nesou na pohodové notě

13.7.2023

Velké výročí si vyžaduje velkou oslavu a my byli u toho od samého začátku. Přípravy nebyly jednoduché, ale o to byl event firmy C. Bechstein lepší.

První půlrok jsme se bavili

První půlrok jsme se bavili

10.7.2023

Lepších výsledků dosahuje spokojený zaměstnanec, proto vedení naší firmy pořádá mnoho nezapomenutelných akcí. Majáles, letní a zimní BARTH Cup, firemní grilování, volné vstupy na fotbalové a hokejové zápasy pardubických borců, lístky na dostihy a přednabité čipy do aquacentra, to je jen základní výčet toho, co vše si můžou zaměstnanci užít mimo pracovní dobu.

Když se "stěhujete" do nového města

Když se "stěhujete" do nového města

28.6.2023

Plasma Place je odběrové centrum krevní plasmy již s 10 pobočkami po celé republice. Jednu z nich jsme pomáhali zviditelnit při jejím vzniku.

Celé město fandí, my pracujeme

Celé město fandí, my pracujeme

14.6.2023

Prvoligový fotbalový klub FK Pardubice strávil dlouhý čas bez domácího stadionu, proto fanoušci a hlavně hráči netrpělivě vyhlíželi dokončení stadionu Arnošta Košťála. My byli součástí této rozsáhlé rekonstrukce.

John Nell – nemalujte, lepíme

John Nell – nemalujte, lepíme

22.5.2023

Moderní, jedinečný. To jsou dva přívlastky, kterými bychom označili interiér nového kamenného showroomu John Nell. Část stěn je pokryta velice elegantní betonovou stěrkou, na jedné z nich je umístěna mechová stěna s led obrazovkou, a aby dostal exteriér trochu barevnosti, ožili jsme ho fototapetami.

HC DYNAMO PARDUBICE

HC DYNAMO PARDUBICE

15.5.2023

Dlouholetá spolupráce s hokejovým klubem HC Dynamo Pardubice. Podívejte se, co všechno pro ně děláme.

Rozhovor s Kubou Kmoníčkem

Rozhovor s Kubou Kmoníčkem

26.4.2023

Přečtěte si, jak pracuje jeden z našich seniorních lepičů s 15 letou praxí. Tenhle člověk dodržuje doslova náš slogan: polepíme cokoliv, protože samolepícími fóliemi změnil vzhled snad všeho, co polepit jde :)

JHV – firma posouvající hranice průmyslu

JHV – firma posouvající hranice průmyslu

20.4.2023

Pardubická společnost JHV se řadí ve vývoji strojů mezi špičku na trhu automatizace a její linky lze najít ve výrobních halách v mnoha zemích na různých kontinentech světa.

Edera Group a. s.

Edera Group a. s.

13.4.2023

Společnost EDERA Group a. s. zajišťuje svým klientům spolehlivé připojení k internetu bez omezení přenesených dat, s kvalitní zákaznickou podporou a rychlým servisem.

Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice

27.3.2023

Komorní filharmonie Pardubice je orchestrem mozartovského typu, který se zaměřuje především na interpretaci děl klasicismu, raného romantismu a komorně-orchestrálních skladeb 20. století. V repertoáru však posluchači a milovníci hudby naleznou také soudobé kompozice a nejrůznější multižánrové projekty.

TLAPNET s. r. o.

TLAPNET s. r. o.

22.3.2023

Společnost Tlapnet s. r. o. byla založena roku 2004 se záměrem přivést internet do hůře přístupných oblastí Železných hor a okolí Ronova nad Doubravou.

V současné době je Tlapnet s. r. o. prosperující telekomunikační firmou s pobočkami ve 23 městech. Neodmyslitelnou součástí firmy jsou prodejny i zákaznická centra, síť partnerských poboček, vlastní call centrum i zákaznická linka, která funguje nonstop 365 dní v roce.

Když spolupráce pokračuje aneb Futurum podruhé

Když spolupráce pokračuje aneb Futurum podruhé

20.3.2023

Naše kooperace s OC FUTURUM Hradec Králové začala polepem prozatímní sádrokartonové příčky, kdy jsme za tři dny zvládli bezmála 340 m2. Probíhající stavební úpravy tak nesnižovaly komfort návštěvníků obchodního centra a zároveň se mohlo realizovat to, co bylo v ten moment potřebné.

Techni Trade s. r. o.

Techni Trade s. r. o.

14.3.2023

Společnost Techni Trade s. r. o. je výrobcem a dodavatelem nejrůznějších typů průmyslových nožů, řezných nástrojů a spotřebního materiálu. Nedílnou součástí dodávek je i technické poradenství a vývoj, díky čemuž firma poskytuje svým zákazníkům vždy optimální řešení, a to díky nejnovějším poznatkům v odvětví.

DESIGNOVÉ SAMOLEPÍCÍ FOTOTAPETY

DESIGNOVÉ SAMOLEPÍCÍ FOTOTAPETY

28.2.2023

Tapetou vytvoříte jedinečný a originální prostor interiéru, ve kterém se budete cítit skvěle. Fantazii se meze nekladou, vše je jen na vás a vaší kreativitě, protože dokážeme na tapetu vytisknout skoro cokoliv.

Auto klub v AČR Nová Paka aneb Mezinárodní Mistrovství Evropy v autocrossu

Auto klub v AČR Nová Paka aneb Mezinárodní Mistrovství Evropy v autocrossu

9.2.2023

4. díl seriálu Mistrovství Evropy zavítal do České republiky také v roce 2022. V Nové Pace to tak ve dnech 2. – 3. září opět burácelo, a to nejen díky motorům závodních speciálů, ale i díky fanouškům, kterých se u trati ve Štikovské rokli sešlo více jak dvanáct tisíc. Celý závodní víkend se tak nesl v duchu parádní atmosféry a o adrenalinové situace nebyla nouze.

Spolupráce s Foxconnem v roce 2022

Spolupráce s Foxconnem v roce 2022

5.2.2023

Se společností FOXCONN CZ s. r. o., se sídlem závodů v Pardubicích a Kutné Hoře, jsme v letošním roce navázali na předchozí spolupráce a zároveň jsme započali kooperaci v rámci nových projektů.

Rozhovor s Andreou Dubskou

Rozhovor s Andreou Dubskou

16.1.2023

Podívejte se na krátké představení naší nové posily na pozici účetní a asistentka obchodního oddělení Andrei Dubské.

JV Working s. r. o.

JV Working s. r. o.

15.11.2022

Společnost Jusda je logistický gigant, který 20 let nabízí své služby na euroasijském a americkém trhu. Podívejte se na naši spolupráci.

V jakých dalších oblastech kooperujeme se společností enteria a. s.?

V jakých dalších oblastech kooperujeme se společností enteria a. s.?

31.10.2022

Naše spolupráce se stavebním holdingem enteria se v posledních několika letech neustále rozšiřuje. Zatímco v minulosti jsme spolupracovali především se sportovištěm „H Centrum“, které holdingu patří. Nyní se kooperace přesouvá i mimo sportoviště. V současné chvíli je to tak, že zajišťujeme reklamní služby pro několik dceřiných společností holdingu.

Mar-Luk s. r. o. – domacivakuovani.cz

Mar-Luk s. r. o. – domacivakuovani.cz

20.10.2022

Česká společnost zabývající se domácím vakuováním i profesionální dodavatel obalových materiálů, a to zejména v oblasti oblíbeného „take-away“.

Spolupráce s Cetinem

Spolupráce s Cetinem

20.10.2022

Dlouholetá spolupráce se společností Cetin. Podívejte se, co všechno pro ně děláme. 

Hanes Czech Republic, s. r. o.– Značkové prádlo

Hanes Czech Republic, s. r. o.– Značkové prádlo

17.10.2022

Nadnárodní společnost nabízející široký sortiment punčochového zboží, dámského i pánského spodního prádla. Do portfolia společnosti patří světové značky jako DIM, Playtex, Wonderbra, Nur Die, Lovable či Bellinda.

Panasonic

Panasonic

22.9.2022

Společnost Panasonic Automotive Systems Czech, s. r. o. (PASCZ) patří do evropské skupiny  Panasonic Automotive Systems Europe, která dodává audiotechniku pro světově proslulé automobilky VW, Toyota, Audi, Honda, Suzuki, Porsche a BMW.

Co se týče produkce místní pardubické továrny, ročně továrna vyrobí přibližně 1.800.000 kusů autorádií, takže je klidně možné, že váš automobil je vybaven právě jedním z produktů místní výroby.

VCES a. s. – náš dlouholetý klient

VCES a. s. – náš dlouholetý klient

20.9.2022

VCES a. s. – jedna z předních stavebních a developerských skupin působící v České republice a na Slovensku, která se zaměřuje na realizaci významných průmyslových a rezidenčních projektů, staveb občanské vybavenosti a také staveb vodohospodářských.

MT Restaurant s. r. o.

MT Restaurant s. r. o.

15.9.2022

Již řadu let spolupracujeme se společností MT Restaurant s. r. o., která provozuje širokou síť restaurací McDonald’s u nás v České republice a patří mezi oblíbené řetězce klasického rychlého občerstvení s dlouholetou tradicí.

Konkrétně tato spolupráce je jedním z příkladů, kde jde krásně vidět komplexnost a vzájemná provázanost našich služeb.

Recutech, s.r.o.

Recutech, s.r.o.

28.8.2022

Je český výrobce vysoce kvalitních protiproudých tepelných výměníků se sídlem a výrobou v Pardubicích. Jejich hlavními pilíři jsou kvalita, inovace a dlouhodobé vztahy se zákazníky, právě proto se spojili s kvalitním partnerem v oblasti reklamy.

VŠECHNY REFERENCE

MÁTE ZÁJEM? KONTAKTUJTE NÁS